نرخ ارز دیحجیتال

تحلیل ها

بورس تهران

نقشه بورس در نمیروز 5 تیر در تهران

بازار سهام همچنان روی موج گزارش‌های عملکرد شرکت‌های بورسی در حال حرکت به سمت رکوردهای جدید است. امروز نیز همچون دو روز گذشته شاخص کل به لطف جبهه قوی تقاضا در سهام عمدتا کالایی و بزرگ توانست رشد قابل ملاحظه‌ای را ثبت کند و در ارتفاعی تازه 248 هزار واحدی قرار بگیرد. علاوه بر عملکرد قابل قبول طیف متنوعی از سهم‌ها، خبر افزایش نرخ فروش گروهی از سهم‌ها و همچنین سیطره جو تجدید ارزیابی دارایی نیز بر بخشی از معاملات قابل مشاهده است.

دوره های آموزشی

بورس تهران

نقشه بورس در نمیروز 5 تیر در تهران

بازار سهام همچنان روی موج گزارش‌های عملکرد شرکت‌های بورسی در حال حرکت به سمت رکوردهای جدید است. امروز نیز همچون دو روز گذشته شاخص کل به لطف جبهه قوی تقاضا در سهام عمدتا کالایی و بزرگ توانست رشد قابل ملاحظه‌ای را ثبت کند و در ارتفاعی تازه 248 هزار واحدی قرار بگیرد. علاوه بر عملکرد قابل قبول طیف متنوعی از سهم‌ها، خبر افزایش نرخ فروش گروهی از سهم‌ها و همچنین سیطره جو تجدید ارزیابی دارایی نیز بر بخشی از معاملات قابل مشاهده است.

اخبار اقتصادی و بورس

بورس تهران

نقشه بورس در نمیروز 5 تیر در تهران

بازار سهام همچنان روی موج گزارش‌های عملکرد شرکت‌های بورسی در حال حرکت به سمت رکوردهای جدید است. امروز نیز همچون دو روز گذشته شاخص کل به لطف جبهه قوی تقاضا در سهام عمدتا کالایی و بزرگ توانست رشد قابل ملاحظه‌ای را ثبت کند و در ارتفاعی تازه 248 هزار واحدی قرار بگیرد. علاوه بر عملکرد قابل قبول طیف متنوعی از سهم‌ها، خبر افزایش نرخ فروش گروهی از سهم‌ها و همچنین سیطره جو تجدید ارزیابی دارایی نیز بر بخشی از معاملات قابل مشاهده است.

سواد مالی

بورس تهران

نقشه بورس در نمیروز 5 تیر در تهران

بازار سهام همچنان روی موج گزارش‌های عملکرد شرکت‌های بورسی در حال حرکت به سمت رکوردهای جدید است. امروز نیز همچون دو روز گذشته شاخص کل به لطف جبهه قوی تقاضا در سهام عمدتا کالایی و بزرگ توانست رشد قابل ملاحظه‌ای را ثبت کند و در ارتفاعی تازه 248 هزار واحدی قرار بگیرد. علاوه بر عملکرد قابل قبول طیف متنوعی از سهم‌ها، خبر افزایش نرخ فروش گروهی از سهم‌ها و همچنین سیطره جو تجدید ارزیابی دارایی نیز بر بخشی از معاملات قابل مشاهده است.

ابزارها